Har era Einsteins det beslutsstöd de förtjänar?

Det engelska begreppet för beslutsstöd, Business Intelligence, är en god utgångspunkt för att fundera kring vad beslutsstöd egentligen är (till för). Det första ledet ”Business” ger vid handen att det handlar om företag eller organisationer. Det andra ledet, ”Intelligence” är då  mer spännande att fundera kring. ”Intelligence” kan dels handla om den typ av intelligens som förknippas med exempelvis Albert Einstein, dels handla om strukturerad information, som kan förknippas med till exempel amerikanska CIA, Central Intelligence Agency. Man pratar exempelvis om att samla in ”intelligence”.

Jag vill se beslutsstöd som det kitt som integrerar dessa två typer av betydelser av ”intelligence”. Det är alltså varken Einstein (beslutsfattaren) eller CIA (datalagret/databasen) som utgör beslutsstödet, utan det är det som sker i relationen mellan dessa som är det centrala. Ett ”beslutsstöd” som endast genererar strukturerade rapporter är inget mer än en förlängning av den strukturerade informationen. Det är först när den informationen kan struktureras om och visualiseras på olika sätt i själva beslutssituationen som vi får ett egentligt beslutsstöd.

En konkret beslutssituation är ett ledningsgruppsmöte. Oftast har det så kallade beslutsstödet lyckats prestera en rapport som distribuerats ut till mötesdeltagarna en stund i förväg. Diskussionen går igång och efter 10 minuters möte dyker den första frågeställningen upp som kräver ett faktabaserat underlag för att kunna besvaras på ett bra sätt, men som inte finns med i det distribuerade underlaget. Ett beslutsstöd måste finnas med i hela processen. Ett mer spännande sätt att använda beslutsstöd får man om stödet finns med i själva processen eller diskussionen. Beslutsstödet ska inte leda eller styra diskussioner, men däremot vara just ett stöd. En person som agerar guide presenterar hela tiden vyer och perspektiv som kan användas som beslutsunderlag och därmed säkra att diskussionen så långt som möjligt blir faktabaserad.

Så när ni i er organisation funderar kring hur ert beslutsstöd ska se ut kan du ställa följande frågor till era potentiella leverantörer för att testa om de säljer rapporteringsverktyg eller beslutsstöd:

  • Kan ert beslutsstöd hjälpa mig att svara svara på frågor jag ännu inte vet att jag har?
  • Hur skulle ni rekommendera att vi använder ert beslutsstöd i styrelsen/ledningsgruppen? (Börjar de prata rapporter eller beslutsstöd?)
  • Hur kan våra medarbetare blir bättre beslutsfattare med ert verktyg?
  • Hur använder man ert beslutsstöd om man har flera personer som ska fatta beslut tillsammans?

Jag arbetar som account manager på Millnet BI sedan 2007. Ansvarar för de båda segmenten fastigheter och tjänsteintensiva organisationer.