Vad är Information?

Information är Data som presenterats i ett sammanhang. Ännu enklare uttryckt skulle man kunna säga att Information = Data + Presentation.

Information uppstår när en mottagare tolkat den medan Kunskap kan sägas uppstå om informationen är ny för mottagaren och påverkar denne.

Processen för hur data blir till information och slutligen kunskap

Information kan vara av olika karaktär. Det finns den mer konkreta informationen som är precis och tydlig vilket gör den lätt att processa och analysera. Typisk konkret information kan återfinnas i t.ex. budgetar och ekonomiska uppställningar som resultat- och balansräkningar. Sedan finns den mer luddiga informationen som är subjektiv och vag och kan återfinnas i form av t.ex. visioner, värderingar och åsikter.

Den sistnämnda typen av information tolkas olika beroende på person och sammanhang, inte sällan blir den viktigare ju mer ostrukturerad ett problem är. Kanske är det i slutändan den sammansatta informationen av konkret och luddig information som vi kallar magkänsla?

Läs om Informationskvalité

Lämna ett svar