Vad är Informationskvalité?

Informationskvalitè
Den upplevda informationskvalitén påverkas föga förvånande av datakvalitén. Det finns dock en distinktion mellan begreppen som kan vara bra att känna till.

Medan datakvalitén är fokuserad på hur väl den uppfyller en uppsatt norm så är informationskvalitén avhängig av hur pass användbar informationen är.

Datakvalité avgörs av hur väl data uppfyller ett antal i förväg definierade egenskaper som ställts upp av en individ eller en grupp av människor

Informationskvalité avgörs av i vilken grad informationen, efter att ha blivit konsumerad, används som ett beslutsunderlag

Båda begreppen är beroende av sammanhanget – vad som kvalité i ett sammanhang kan uppfattas annorlunda i ett annat.

Tre faktorer som brukar rankas högt för att information skall vara av god kvalité är:

  • hur väl den stämmer överens med verkligheten
  • hur pass relevant den är för syftet
  • hur väl uppdaterad den är

Lämna ett svar